Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Krakowskie Przedmieście 79 lok. 300, 00-079 Warszawa). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

1. Sklep Lekterrec.pl jest prowadzony przez firmę:

FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TWÓJ STARTUP

ul. Żurawia 22/212

00-515 Warszawa

NIP: 5213641211, REGON: 146433467,

nr wpisu do ewidencji : 0000442857

Konto Bankowe: Mbank 25114010100000543359001100

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

5. Zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży jest wysyłany Pocztą Polską na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty dostarczenia w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres e-mail sklep@lekterrec.pl bądź na adres: ul. Krakowskie Przedmieście 79 lok. 300, 00-079 Warszawa.

8. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

9. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. 

10. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

11. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz
w całym okresie opieki po sprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

12. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego
w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu lekterrec.pl należy je wszystkie wyłączyć.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie, obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

FORMY PŁATNOŚCI

1. Klient ma możliwość dokonać zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

      1.1 Jako przedpłata - przelewem bankowym na wskazane przez Sklep konto bankowe.

W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego przy składaniu zamówienia ), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.

WYSYŁKI

1. Koszty wysyłki towaru pokrywa klient.

2. Lekterrec.pl realizuje zamówienia na terenie Europy oraz Stanów Zjednoczonych.

3. Wszystkie przesyłki wysyłane są Pocztą Polską.

4. Koszty wysyłki zamówień :

- PRZEDPŁATA - dot. płatności przelewem tradycyjnym przed wysyłką towaru na terenie Polski: 6 PLN

- PRZEDPŁATA - dot. płatności przelewem tradycyjnym na terenie reszty Europy i Stanów Zjednoczonych: 12 PLN

5. W wyjątkowych okolicznościach koszty transportu mogą ulec zmianie. Zostaniesz o tym poinformowany przed wysyłką zamówienia.
6. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych.
7. Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze.
8. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.

 ZWROTY I REKLAMACJE

1. W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

2. W przypadku zwrotu towaru przez Klienta, Sprzedający w ciągu 14 dni dokona zwrotu pieniędzy.

3. Zgodnie z ustawą, zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. 

4. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec klientów będących konsumentami, sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku klientów nie będącymi konsumentami, sklep odpowiada na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

5. Klient zgłaszający reklamację zobowiązany jest przesłać towar wraz opisem na adres: Krakowskie Przedmieście 79 lok. 300, 00-079 Warszawa.

6. Sklep poinformuje klienta o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji. Klient powinien podać w opisie reklamacyjnym dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z klientem w wymienionym terminie, np. numer telefonu lub adres e-mail.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Dostępność informacji o produktach na stronach sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówień.

3. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. nr 119 z 2003 r. poz. 1117).